Oto wzory podań, składanych przez studentów do Dziekanatu WNHiP UWr. Przygotowaliśmy je po to, by ułatwić współpracę z Uczelnią.
Jednocześnie przypominamy, że podanie powinno spełniać następujące wymogi formalne:

 

  • powinno być napisane na komputerze, na kartce formatu A4, posiadać własnoręczny podpis i aktualną datę,
  • nie może zawierać błędów ortograficznych,
  • powinno informować o powodzie złożenia podania (w razie potrzeby należy załączyć dokumenty formalne, np. zaświadczenie od lekarza itp.).  

 

Karty przebiegu studiów 

 

Lista zajęć hospitowanych

Wniosek o wyjazd powyżej 1 miesiąca

Opinia opiekuna naukowego - otwarcie

Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego

Oświadczenie o współautorstwie

Wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej

 

STYPENDIA - proszę sprawdzać aktualne zasady na stronie Dziekanatu WNHiP

http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Stypendia/Doktoranci

 

od 2018/19 -  wnioski o stypendia - WAŻNE ZMIANY

Przed złożeniem kompletnego wniosku (osobno: o stypendium doktoranckie/zwiększenie stypendium doktoranckiego/stypendium dla najlepszych) doktoranta obowiązuje wcześniejsza rejestracja każdego wniosku w USOSwebie na stronie: https://usosweb.uni.wroc.pl . Doktorant wypełnia właściwy wniosek (wnioski) wpisując odpowiednie dane osobowe oraz swoje osiągnięcia (podanie daty uzyskania tego osiągnięcia nie jest konieczne).

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w USOSweb właściwego wniosku należy:

1. Wydrukować wypełniony i zarejestrowany wniosek (wnioski)
2. Uzupełnić wniosek (wnioski) o dodatkowe dokumenty, tj.

  • opinię opiekuna naukowego lub promotora (wg obowiązującego wzoru do pobrania poniżej - odrębne opinie do wniosku o stypendium doktoranckie i o zwiększenie styp.dokt.)
  • właściwy formularz oceny osiągnąć (zgodnie ze wzorem określonym w zasadach stypendialnych dla poszczególnych lat i rodzajów stypendiów tylko jeden wspólny do wszystkich rodzajów stypendiów  - do pobrania poniżej)
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie każdego ze wskazanych we wniosku osiągnięć jeden komplet.

3. Złożyć komplet wymaganych dokumentów u kierownika studiów doktoranckich do 30 września.

Formularz oceny osiągnięć doktoranta (II-IV rok) - jeden do wszystkich stypendiów.

Formularz oceny osiagnięć doktoranta I rok (zwiększenie)

Opinia opiekuna naukowego/promotora do wniosku o stypendium doktorskie

Opinia opiekuna naukowego/promotora do wniosku o zwiększenie stypendium doktorskiego