dr hab. prof. UWr. Anna Brytek-Matera

Portret użytkownika a.brytek-matera
anna.brytek-matera@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 140

Pokój: 11 MD
Zakład Psychologii Ogólnej


Prowadzone zajęcia

Semestr zimowy 2019/2020

Psychologia jedzenia - wykład ogólnouniwersytecki/wydziałowy (stacjonarne studia doktoranckie)

Seminarium magisterskie


Informacje biograficzne

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Anna Brytek-Matera

WYKSZTAŁCENIE

Maj 2016
Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Psychologiczne aspekty zaburzonych wzorców odżywiania się: obraz ciała, strategie radzenia sobie ze stresem i współwystępowanie zachowań ortorektycznych”.

Styczeń 2008
Kwalifikacja na stanowisko Maître de Conférences. Tytuł zatwierdzony przez Conseil National des Universités - Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris. Sekcja 16: Psychologia, psychologia kliniczna, psychologia społeczna.

Grudzień 2005
Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model samoregulacji zachowania się osób z zaburzeniami odżywiania się. Perspektywa międzykulturowa”.

Wrzesień 2005
Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Université Paul Verlaine - Metz, France.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Contribution des modèles sur l’autorégulation du comportement dans la compréhension des troubles alimentaires. Perspectives interculturelles”.
Praca uzyskała najwyższe wyróżnienie francuskie: Mention très honorable avec félicitations.

Czerwiec 2002
Tytuł magistra psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna) w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Tytuł pracy magisterskiej: „Wybór czy usidlenie? Psychospołeczne uwarunkowania anoreksji nervosy”.

Czerwiec 2001
Tytuł magistra kulturoznawstwa (specjalizacja: filmoznawstwo) w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.
Tytuł pracy magisterskiej „Adaptacja dzieła literackiego w dobie kultury audiowizualnej. Przypadek „Nôtre Dame de Paris” Victora Hugo”.

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Od 2019
Współpraca z Funduszem Naukowym Republiki Serbii (Science Fund of the Republic of Serbia) w charakterze  międzynarodowego eksperta zewnętrznego pełniącego rolę recenzenta projektów badawczych.

Od 2017
Członek międzynarodowego zespołu badawczego The Orthorexia Nervosa Task Force.
Członek międzynarodowego konsorcjum badawczego nad zjawiskiem wypalenia rodzicielskiego (International Investigation of Parental Burnout).

Od 2015
Członek rady redakcyjnej czasopisma „Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”.

2018
Recenzent rozprawy doktorskiej mgr Julie Rivière (2018). Perfectionism, rumination and eating behaviour regulation: are men and women equal in front of psychological processes involved on body dissatisfaction?
Université de Lille, Francja.

2007-2010
Członek Komisji Nadzorowania rozprawy doktorskiej mgr Natalie Thielgen nt. Le modèle bio-psycho-social des troubles alimentaires: l’apport de la famille.
University of Luxembourg.

2007/2008
Recenzent projektu badawczego mgr Natalie Thielgen nt. Le modèle bio-psycho-social des troubles alimentaires: l’apport de la famille.
Na zlecenie: Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg.

 

WYKŁADY WYGŁOSZONE NA ZAPROSZENIE ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW NAUKOWYCH

Brytek-Matera A. (2019). Eating-related behavior and its determinants: theory and research. Wykład na zaproszenie  Department of Psychology, Stanford University (Stany Zjednoczone).

Brytek-Matera A. (2019). A transdisciplinary approach to orthorexia nervosa. Wykład wygłoszony na zaproszenie Dietetics and Clinical Nutrition Laboratory of the Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, University of Pavia (Włochy).

 

STYPENDIA NAUKOWE I KONFERENCYJNE

2017: Stypendium konferencyjne The 13th London International Eating Disorders Conference przyznane przez British Journal of Hospital Medicine and MA Healthcare Limited.

2016: Stypendium Erasmus+ Staff Mobility for Teaching. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Université de Nantes.

2015: Stypendium konferencyjne The 12th London International Eating Disorders Conference przyznane przez MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede service for eating disorders.

2012: Stypendium konferencyjne The 11th London International Eating Disorders Conference przyznane przez MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede service for eating disorders.

2012: Laureatka programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2011: Laureatka Stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (spośród 1 026 kandydatów 128 otrzymało stypendium).

2011: Stypendium konferencyjne The 10th London International Eating Disorders Conference przyznane przez MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede Centre for Eating Disorders, London.

2009: Stypendium konferencyjne The Fourth Statistical Days at the University of Luxembourg – International Scientific Conference. Stypendium przyznane przez Luxembourg School of Finance of the Faculty for Law, Economics and Finance in collaboration with Clinical Psychology and Health Psychology, and Art Therapy of the Fondation Françoise-Elisabeth, Luxembourg.

2007: Stypendium konferencyjne The Third Statistical Days at the University of Luxembourg – International Scientific Conference. Stypendium przyznane przez Applied Mathematics Unit of the Faculty for Law, Economics and Finance in collaboration with Laboratory of Clinical Psychology and Health Psychology, Public Research Centre for Health (CPR-Santé), Luxembourg.

2007: Scholarship for young scientists – The 10th European Congress of Psychology. Stypendium przyznane przez European Federation of Psychologists’ Associations and Federation of Swiss Psychologists, Congress Assistance Program (CAPF).

2002: Uzyskanie trzyletniego stypendium Rządu Francuskiego „Cotutelle” przeznaczonego dla młodych naukowców piszących pracę doktorską we Francji i w Polsce.


Badania naukowe

PROJEKTY BADAWCZE  finansowane w drodze konkursów krajowych

KIEROWNIK
Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA 10 (2019-2022)
Tytuł projektu: „Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych”
Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 1 (2017-2018)
Tytuł projektu: „Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilotażowe”

OPIEKUN NAUKOWY
Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 13 (2018-2021)
Tytuł projektu: „Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne”

PROJEKTY BADAWCZE  finansowane w drodze konkursów zagranicznych

KIEROWNIK PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W POLSCE
Université du Québec à Trois-Rivières, Canada (2012-2014)
Tytuł projektu: "Body image in Quebec and Europe: the impact of culture"

Luxembourg National Research Fund (FNR), Centre de Recherche Public de la Santé (aktualnie: Luxembourg Institute of Health) (2012-2014)
Tytuł projektu: "Application of arts therapies to some crucial problems of our society"

 

PUBLIKACJE NAUKOWE dostępne są na stronie: Anna Brytek-Matera


Seminarium magisterskie

WYBRANE PROBLEMY PSYCHOLOGII JEDZENIA

Problematyka seminarium magisterskiego koncentruje się wokół zagadnień związanych z zaburzeniami odżywiania, nadwagą i otyłością, zachowaniami ortorektycznymi, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi, psychodietetyką oraz szeroko pojętą problematyką obrazu ciała.

Przykładowe tematy badawcze:

Ocena zachowań żywieniowych i ich związku z aktywnością fizyczną i regulacją emocji.

Zachowania ortorektyczne i ich współzależności z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i zaburzeniami odżywiania.

Związek między postawami wobec ciała a samooceną u osób z (nie)prawidłowymi nawykami żywieniowymi.

Możliwy jest interdyscyplinarny charakter pracy magisterskiej.

Wymagania wobec uczestników seminarium magisterskiego:

  • Realizowanie tematów zgodne z zainteresowaniami badawczymi promotora.
  • Wiedza z zakresu psychologii klinicznej.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych.
  • Zaangażowanie i ciekawość badawcza.

Plan pracy

  • Semestr 1: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i określenie tematu pracy.

Zaleczenia: propozycja tematu pracy wraz z wykazem literatury.

  • Semestr 2: Przygotowanie teoretycznych podstaw pracy magisterskiej: problem badawczy, hipotezy badawcze, narzędzia badawcze, grupy badawcze, procedura badań.

Zaliczenie: przedstawienie teoretycznych podstaw pracy magisterskiej.

  • Semestr 3: Zrealizowanie badań empirycznych.

Zaliczenie: zakończone badania empiryczne.

  • Semestr 4: Przeprowadzenie analiz statystycznych, interpretacja wyników badań, prezentacja wyników badań na seminarium (15-minutowe wystąpienie).

Zaliczenie: złożenie zgodnej ze standardami, kompletnej wersji pracy magisterskiej.

Pozostali pracownicy