doc. dr Alina Czapiga

Portret użytkownika a.czapiga
alina.czapiga@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 16 MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Prodziekan ds. dydaktycznych i socjalnych

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

Diagnoza psychologiczna

Neurodydaktyka

Norma i patologia w rozwoju człowieka

Seminarium magisterskie 2015/2016; 2016/2017; 2018/2019
Prowadzący: doc. dr ALINA CZAPIGA

Problematyka badawcza: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży; Psychologia kliniczna

Cele:

 1. Omówienie zasad etyki badań w psychopatologii dzieci i młodzieży - także w kontekście badań wykonywanych do pracy magisterskiej.
 2. Analiza procesu badawczego w psychopatologii.
 3. Omówienie struktury pracy magisterskiej oraz opracowania tekstu pod względem formalnym i językowym.
 4. Etyka pracy magistranta i promotora. Prawa autorskie: zasady cytowań, przypisy, odnośniki. Jak nie popełnić plagiatu?
 5. Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności prowadzenia badań psychologicznych dla diagnozy rozwojowych i klinicznych problemów dzieci i młodzieży.

Wszyscy Studenci, którzy piszą pracę pod moim kierunkiem, otrzymują tzw. Kartę Magistranta, w której odnotowuję każde spotkanie oraz zapisuję uwagi merytoryczne i formalne dotyczące oddanej do sprawdzenia części pracy. Karta, którą Student posługuje się przez 4 semestry pisania pracy magisterskiej, ułatwia kontakt z promotorem, pozwala analizować proces pisania oraz pomaga zachować równomierne tempo pracy.

Struktura pracy magisterskiej

WSTĘP: krótki (1-2 strony) tekst wprowadzający, pozwalający na zapoznanie się z problematyką pracy i wyjaśniający teoretyczną i praktyczną wartość podjętej problematyki. Autor wyjaśnia temat pracy i określa jej zakres. Wstęp nie wymaga dokumentacji w przypisach.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: pokazanie tematu pracy w literaturze psychologicznej; stan wiedzy w dziedzinie, której dotyczy praca. Jakie już są wyniki badań w zakresie podjętej problematyki. Jakie do tej pory podejmowano zagadnienia i co z tego wynika. Część teoretyczna stanowi podstawę, z której jest wyprowadzany własny problem badawczy. Ta część pracy jest podzielona na rozdziały i podrozdziały.

Klasyczny podział na część teoretyczną i badawczą jest zachowywany tylko przy omawianiu struktury pracy magisterskiej; część empiryczna także zawiera elementy teoretyczne, np. dyskusję wyników. Dyskusja wyników to próba odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co nowego wniosły badania własne do stanu wiedzy na dany temat?
 • Jak uzyskane w badaniach wyniki pomagają w rozwiązywaniu problemu głównego?
 • Jakie wnioski wynikają z przeprowadzonych badań?
 • Co warto dalej badać i jak zmodyfikować plan badań?

CZĘŚĆ METODOLOGICZNA: bardzo ważna część pracy, ponieważ pokazuje umiejętności warsztatowe przyszłego psychologa w zakresie formułowania problemu badawczego i pytań badawczych, hipotez, zmiennych i wskaźników, doboru metod i technik badawczych. W tej części pracy jest zwięzła charakterystyka grupy osób uczestniczących w badaniach oraz opis organizacji i przebiegu badań.

WYNIKI BADAŃ: jaki materiał zebrano, co ustalono w badaniach. Trzeba wykazać, że cele sformułowane na początku pracy zostały osiągnięte, a hipotezy sprawdzone oraz, że uzyskano odpowiedzi na postawione pytania. Jakie są wyniki procedur zastosowanych w badaniach? Kontrola materiału surowego.  Analizę i interpretację zebranego materiału kończą wnioski teoretyczne i praktyczne ujęte w formie punktów.

ZAKOŃCZENIE: "abstrakt końcowy", czyli interesująco napisane streszczenie pracy, w którym nie wprowadza się żadnych nowych wątków. Warto natomiast wskazać na dalszą perspektywę badań.

BIBLIOGRAFIA: wykonana zgodnie ze standardem

ANEKS


Literatura, z której warto skorzystać przy pisaniu pracy magisterskiej:
Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Podręcznik dla studentów i badaczy. Kraków: TAiWPN  Universitas Kraków

Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską [online]. Dostęp 11 grudnia 2005. Dostępny w World Wide Web: http://www.kaczmarek.waw.pl/ksiazki/poradnik_dla_studentow.pdf

Szkutnik Z. (2005). Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Urban S., Ładoński W. (2006). Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Węglińska M. (2016). Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.


Plan pracy dla Magistrantów:

Semestr I

 1. Wykład promotora „Struktura pracy magisterskiej i metodologia badań w psychopatologii.”
 2. Określenie dziedziny pracy, wybór i wstępne sformułowanie tematu.
 3. Przegląd literatury przedmiotu.
 4. Warunek zaliczenia semestru I: oddanie konspektu części teoretycznej pracy magisterskiej wraz ze wstępnym projektem jednego rozdziału, w celu oceny tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym (język pracy).

Semestr II

 1. Praca nad częścią teoretyczną. Sprawdzenie poprawności przypisów oraz zapisów bibliograficznych.
 2. Praca nad zarysem części metodologicznej: ustalenie celu badań, problemu badawczego i pytań badawczych, metody i narzędzi badawczych oraz procedury badań.
 3. Warunek zaliczenia semestru II: oddanie w formie pisemnej poszerzonego (po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu) planu pracy z podziałem na rozdziały i podrozdziały, teoretycznej części pracy (uzupełnianej w następnym semestrze) oraz zarysu metodologii.

Semestr III

 1. Przedstawienie całej części metodologicznej.
 2. Omówienie procedury badań.
 3. Uzyskanie zgody osób lub rodziców (opiekunów) na udział w badaniach.
 4. Prowadzenie badań.
 5. Warunek zaliczenia semestru III: wstępny raport z przeprowadzanych badań empirycznych w celu oceny stopnia zaawansowania pracy.

Semestr IV

 1. Opracowywanie wyników badań, analiza ilościowa i jakościowa zebranego materiału.
 2. Redakcja tekstu.
 3. Warunek zaliczenia semestru IV: oddanie pracy magisterskiej.

Przewidywany termin obron prac magisterskich: czerwiec/lipiec 2017 r.

Zagadnienia wiodące podejmowane w ramach seminarium magisterskiego:

 1. Zaburzenia kliniczne u dzieci i młodzieży – psychologiczne przyczyny reakcji i zachowań psychopatologicznych oraz ich skutki.
 2. Proces deformowania się osobowości w dzieciństwie (zaburzenia więzi dziecko - matka). Zaburzenia osobowości a zburzenia kliniczne rozpoznawane w okresie adolescencji.
 3. Diagnostyczne problemy i terapeutyczne efekty pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: dysfunkcje intelektualne, całościowe zaburzenia - spektrum autyzmu oraz zaburzenia specyficzne uczenia się.
 4. Zaburzenia osobowości a inne stany kliniczne u młodzieży i młodych dorosłych.
 5. Zdolności adaptacyjne - kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.

Prace mają charakter teoretyczno-badawczny. Część prac zawiera dodatkowo programy terapeutyczne.


Wybrane tematy prac magisterskich z roku akademickiego 2008/2009

 1. Dążenie do samounicestwienia u dziewcząt z diagnozą jadłowstrętu psychicznego.
 2. Zespół Gilles de la Tourette’a – kliniczny obraz zaburzeń i diagnoza różnicowa.
 3. Osobowości pracowników hospicjum dziecięcego. Opis w koncepcji Gordona Allporta.
 4. Struktura osobowości a charakter popełnianych przestępstw u osadzonych recydywistów.
 5. Zapotrzebowanie na rehabilitację psychiatryczną i formy oddziaływań rehabilitacyjnych dla osób z chronicznymi zaburzeniami psychicznymi.
 6. Osobowość adolescentów z objawami zaburzeń klinicznych.
 7. Struktura funkcjonowania rodziny u młodzieży hospitalizowanej na oddziale psychiatrycznym.
 8. Badanie stopnia rozwoju zachowania przystosowawczego młodzieży opóźnionej i niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.

Wybrane tematy prac magisterskich z roku akademickiego 2011/2012

 1. Wydarzenia stresujące w historii życia kobiet a zaburzenia cyklu miesiączkowego.
 2. Doświadczenie przywiązania z okresu dzieciństwa a samotne macierzyństwo.
 3. Osoby niesłyszące - stereotypy i problemy psychologiczne.
 4. Wzorce rodzinne a jakość życia małżeńskiego u młodych dorosłych.
 5. Rozwój myślenia i rozwój moralny u dzieci niesłyszących.
 6. Zachowania dewiacyjne a przejawy ADHD u młodzieży.
 7. Cechy osobowości matek a postawy wobec dorosłych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Wybrane tematy prac magisterskich z roku akademickiego 2013/2014

 1. Wizerunek i rola kobiety w systemie rodzinnym a poczucie własnej kobiecości u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania.
 2. Zdarzenia rodzinne w okresie dzieciństwa a zaburzenia odżywiania u adolescentów.
 3. Hierarchia wartości u młodych dorosłych.
 4. Wybór partnera przez młodych dorosłych  pochodzących  z rodzin alkoholowych.
 5. Style przywiązania u mężczyzn osadzonych w zakładzie karnym.

 
PSYCHOPATOLOGIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
Moduł Edukacyjny 100 dla V roku psychologii

 • Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży – wykład 15g.
 • Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży - zajęcia praktyczne 45g.
 • Diagnoza psychologiczna - wykład i sprawozdanie z badań 15g.


Cele i założenia:

 • Pokazanie znaczenia wiedzy z zakresu normy rozwojowej dla psychopatologii. Analiza problemów etycznych związanych z klinicznymi badaniami diagnostycznymi dzieci i młodzieży.
 • Omówienie teoretycznych podstaw diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, osobowości oraz z zaburzeniami klinicznymi.
 • Analiza szczegółowej problematyki dotyczącej rozwoju oraz funkcjonowania osób z trudnościami i zaburzeniami uwarunkowanymi genetycznie, organicznie i środowiskowo.
 • Zapoznanie z mechanizmami powstawania zaburzeń zachowania i emocji, które rozpoczynają się w dzieciństwie, nasilają w okresie dojrzewania i trwają w wieku dorosłym.
 • Zastosowanie wybranych narzędzi w diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży.

Student uzyskuje wiedzę z psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie następujących zagadnień:

 1. Rozumienie normy i patologii rozwoju dziecka.
 2. Prawidłowy i nieprawidłowy (dysharmonijny, opóźniony i upośledzony) rozwój psychiczny dziecka.
 3. Przyczyny i epidemiologia zaburzeń.
 4. Zaburzenia kliniczne u dzieci.
 5. Zaburzenia rozwojowe: charakterystyka funkcjonowania dzieci z wybranymi zespołami zaburzeń: mózgowe porażenie dziecięce, spektrum autyzmu,zespoły genetyczne.
 6. Dysfunkcje intelektu: przyczyny dysfunkcji, specyfika mysslenia osób niepełnosprawnych intelektualne, diagnoza psychologiczna.
 7. Proces kształtowanie się osobowości oraz proces deformowania się osobowości.
 8. Model wieloosiowej diagnozy jednostki wg DSM-IV TR. Zastosowanie wiedzy z psychopatologii w postępowaniu diagnostycznym oraz w procesie diagnozy różnicowej.
 9. Terapia dzieci z zaburzeniami: metody i zasady pracy.

Informacje biograficzne

Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach podjęłam pracę w Instytucie Psychologii we Wrocławiu, w Zakładzie Psychologii Rozwoju Pani prof. dr hab. Marii Porębskiej. Stopień naukowy doktora uzyskałam w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1996–2002 pełniłam funkcję vice dyrektor ds. studenckich.
Od roku 1997 byłam Kierownikiem Studiów Podyplomowych “Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami”; w 2018 roku kierowanie studiami powierzyłam dr Magdalenie Żurko.

Od roku 2018 jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją; to pierwsze w Polsce studia realizowane w ramach Projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania  rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Prowadzę Koło Naukowe Psychopatologii „Moria,” które powstało z inicjatywy mojej niezapomnianej grupy Magistrantów.
W 2005 roku objęłam funkcję vice dyrektora ds.dydaktycznych.
Od kilku lat jestem kierownikiem modułu edukacyjnego Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży - dla studentów V roku psychologii. Prowadzę dużo wykładów z psychologii klinicznej dziecka oraz z psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży; bardzo lubię tę formę zajęć.
W ramach Pracowni Pomocy Psychologicznej, która działa przy naszym Instytucie, spotykam się z rodzicami, którzy potrzebują konsultacji z psychologiem na temat rozwoju i wychowania dzieci. W planach jest prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci; w ich organizacji pomagają studenci z mojego seminarium magisterskiego.

Od dnia 1 września 2012 r. pełnię funkcję Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych


Badania naukowe

Problematyka badawcza obejmuje dwa obszary:

 1. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży. Badania dotyczą zaburzeń zwykle ujawniających się po raz pierwszy w okresie niemowlęcym, dziecięcym i adolescencji; zaburzeń powstałych na tle organicznym, genetycznym oraz na tle środowiskowo-kulturowym. Według klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-5 TR są to zaburzenia neurorozwojowe: dysfunkcje intelektu, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia uczenia się, zaburzenia komunikacji, zaburzenia komunikacji, zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia motoryczne.  W obszarze zainteresowań znajdują się też inne grupy zaburzeń rozpoznawane u dzieci i młodzieży - zaburzenia kliniczne psychotyczne, afektywne, odżywiania oraz proces deformowania się osobowości, jako konsekwencja zaburzeń relacji z obiektem.
 2. Rozwój i funkcjonowanie człowieka dorosłego w małżeństwie - aspekt psychologiczny i sądowy. Zdolność vs niezdolność psychiczna do zawarcia i życia w małżeństwie – psychologiczna analiza i interpretacja kanonu 1095 KPK i wykorzystanie w pracy biegłego psychologa. Praca ma charakter teoretyczno-badawczy.

Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzina i małżeństwo - aspekt psychologiczny i kanoniczny.
 2. Rozwój człowieka w rodzinie i w małżeństwie.
 3. Wpływ doświadczeń życia rodzinnego z okresu dzieciństwa i młodości na funkcjonowanie jednostki w małżeństwie.
 4. Kryzys i rozpad małżeństwa – sytuacja psychologiczna małżonków w kontekście rozpadu małżeństwa i rodziny.
 5. Niezdolność a przyczyna niezdolności do małżeństwa.
 6. Zdolność i niezdolność do małżeństwa a objawy zaburzeń klinicznych takich jak: zaburzenia psychotyczne, afektywne, lękowe, odżywiania i inne.
 7. Ograniczenia w zakresie zdolności do małżeństwa oraz niezdolność spowodowana dysfunkcjami intelektualnymi; psychologiczne opiniowanie w sprawach o poczytalności – zdolności do rozeznania oceniającego.
 8. Ograniczenia i niezdolność do wypełniania obowiązków małżeńskich i do korzystania z praw, jako skutek zaburzeń osobowości. Zaburzenia struktury i cech osobowości a funkcjonowanie w związku partnerskim.
 9. Patologie społeczne – uzależnienie od narkotyków i ich wpływ na zdolność rozeznania oceniającego oraz na zdolność wypełniania istotnych zadań małżeńskich.

Część praktyczna

Materiał zebrany w części empirycznej ma dodatkowo pokazać:

 1. Sposób zbierania psychologicznego materiału dowodowego w sprawach małżeńskich.
 2. Strategię psychologicznej analizy całego materiału sądowego zawartego w aktach sprawy.

W części praktycznej będzie opracowany:

 1. Kwestionariusz pytań, które mogą być stosowane w procedurach zbierania danych podczas przesłuchań stron i świadków.
 2. Wzorzec pogłębionego wywiadu klinicznego – techniki stosowanej przy zbieraniu danych procesowych.

Zostaną omówione błędy występujące w opiniach sądowo-psychologicznych dotyczących spraw ważności i nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej.
Celem tej części pracy jest też pokazanie struktury opinii sądowo–psychologicznych wydawanych w sprawach małżeństw kanonicznych. 


Seminarium magisterskie

 

 

Prowadzący: doc. dr ALINA CZAPIGA

Problematyka badawcza: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży; Psychologia kliniczna

Cele:

 • Omówienie zasad etyki badań w psychopatologii dzieci i młodzieży - także w kontekście badań wykonywanych do pracy magisterskiej.
 • Analiza procesu badawczego w psychopatologii.
 • Omówienie struktury pracy magisterskiej oraz opracowania tekstu pod względem formalnym i językowym.
 • Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności prowadzenia badań psychologicznych dla diagnozy rozwojowych i klinicznych problemów dzieci i młodzieży.
 • Wszyscy Studenci, którzy piszą pracę pod moim kierunkiem, otrzymują tzw. Kartę Magistranta, w której odnotowuję każde spotkanie oraz zapisuję uwagi merytoryczne i formalne dotyczące oddanej do sprawdzenia części pracy. Karta, którą Student posługuje się przez 4 semestry pisania pracy magisterskiej, ułatwia kontakt z promotorem, pozwala analizować proces pisania oraz pomaga zachować równomierne tempo pracy.

Struktura pracy magisterskiej:

WSTĘP: krótki (1-2 strony) tekst wprowadzający, pozwalający na zapoznanie się z problematyką pracy i wyjaśniający teoretyczną i praktyczną wartość podjętej prblematyki. Autor wyjaśnia temat pracy i określa jej zakres. Wstęp nie wymaga dokumentacji w przypisach.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: pokazanie tematu pracy w literaturze psychologicznej; stan wiedzy w dziedzinie, której dotyczy praca. Jakie już są wyniki badań w zakresie podjętej problematyki. Jakie do tej pory podejmowano zagadnienia i co z tego wynika. Część teoretyczna stanowi podstawę, z której jest wyprowadzany własny problem badawczy. Ta część pracy jest podzielona na rozdziały i podrozdziały.

Klasyczny podział na część teoretyczną i badawczą jest zachowywany tylko przy omawianiu struktury pracy magisterskiej; część empiryczna także zawiera elementy teoretyczne, np. dyskusję wyników. Dyskusja wyników to próba odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co nowego wniosły badania własne do stanu wiedzy na dany temat?
 • Jak uzyskane w badaniach wyniki pomagają w rozwiązywaniu problemu głównego?
 • Jakie wnioski wynikają z przeprowadzonych badań?
 • Co warto dalej badać i jak zmodyfikować plan badań?

CZĘŚĆ METODOLOGICZNA: bardzo ważna część pracy, ponieważ pokazuje umiejętności warsztowe przyszłego psychologa w zakresie formułowania problemu badawczego i pytań badawczych, hipotez, zmiennych i wskaźików, doboru metod i technik badawczych. W tej części pracy jest zwięzła charakterystyka grupy osób uczestniczącch w badaniach oraz opis organizacji i przebiegu badań.

WYNIKI BADAŃ: jaki materiał zebrano, co ustalono w badaniach. Trzeba wykazać, że cele sformułowane na początku pracy zostały osiągnięte, a hipotezy sprawdzone oraz, że uzyskano odpowiedzi na postawione pytania. Jakie są wyniki procedur zastosowanych w badaniach? Analizę i interpretację zebranego materiału kończą wnioski teoretyczne i praktyczne ujęte w formie punktów.

ZAKOŃCZENIE: "abstrakt końcowy", czyli interesująco napisane streszczenie pracy, w którym nie wprowadza się żadnych nowych wątków. Warto natomiast wskazać na dalszą perspektywę badań.

BIBLIOGRAFIA: wykonana zgodnie ze standardem

ANEKS


Literatura, z której warto skorzystać przy pisaniu racy magisterskiej:
Ecco U. (2007). Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Hombek D. (2005). Metodyka pisania prac dyplomowych. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności.
Urban S., Ładoński W. (2006). Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Zenderowski R. (2005). Technika pisania prac magisterskich. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.


Plan pracy dla magistrantów:

Semestr I

Wykład promotora „Struktura pracy magisterskiej i metodologia badań w psychopatologii.”
Określenie dziedziny pracy, wybór i wstępne sformułowanie tematu.
Przegląd literatury przedmiotu.
Warunek zaliczenia semestru I: oddanie konspektu części teoretycznej pracy magisterskiej wraz ze wstępnym projektem jednego rozdziału, w celu oceny tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym (język pracy).
 

Semestr II

Praca nad częścią teoretyczną. Sprawdzenie poprawności przypisów oraz zapisów bibliograficznych.
Praca nad zarysem części metodologicznej: ustalenie celu badań, problemu badawczego i pytań badawczych, metody i narzędzi badawczych oraz procedury badań.
Warunek zaliczenia semestru II: oddanie w formie pisemnej poszerzonego (po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu) planu pracy z podziałem na rozdziały i podrozdziały, teoretycznej części pracy (uzupełnianej w nastepnym semestrze) oraz zarysu metodologii.
 

Semestr III

Przedstawienie całej części metodologicznej.
Omówienie procedury badań.
Uzyskanie zgody osób lub rodziców (opiekunów) na udział w badaniach.
Prowadzenie badań.
Warunek zaliczenia semestru III: wstępny raport z przeprowadzanych badań empirycznych w celu oceny stopnia zaawansowania pracy.
 

Semestr IV

Opracowywanie wyników badań, analiza ilościowa i jakościowa zebranego materiału.
Redakcja tekstu.
Warunek zaliczenia semestru IV: oddanie pracy magisterskiej.

Przewidywany termin obron prac magisterskich: czerwiec/lipiec 2017

 

Zagadnienia wiodące podejmowane w ramach seminarium magisterskiego:

 1. Zaburzenia kliniczne u dzieci i młodzieży –psychologiczne przyczyny reakcji i zachowań psychopatologicznych oraz ich skutki.
 2. Proces deformowaia się osobowości w dzieciństwie (zaburzenia więzi dziecko - matka). Zaburzenia osobowości a zburzenia kliniczne rozpoznawane w okresie adolescencji.
 3. Diagnostyczne problemy i terapeutyczne efekty pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: dysfunkcje intelektualne, całościowe zaburzenia (autyzm, zespół Aspergera i inne) oraz zaburzenia specyficzne uczenia się.
 4. Zaburzenia osobowości a inne stany kliniczne u młodzieży i młodych dorosłych.
 5. Zdolności adaptacyjne - kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.
 6. Prace mają charakter teoretyczno-badawczny. Część prac zawiera dodatkowo programy terapeutyczne.


Wybrane tematy prac magisterskich z roku akademickiego 2008/2009

 • Dążenie do samounicestwienia u dziewcząt z diagnozą jadłowstrętu psychicznego.
 • Zespół Gilles de la Tourette’a – kliniczny obraz zaburzeń i diagnoza różnicowa.
 • Osobowości pracowników hospicjum dziecięcego. Opis w koncepcji Gordona Allporta.
 • Struktura osobowości a charakter popełnianych przestępstw u osadzonych recydywistów.
 • Zapotrzebowanie na rehabilitację psychiatryczną i formy oddziaływań rehabilitacyjnych dla osób z chronicznymi zaburzeniami psychicznymi.
 • Osobowość adolescentów z objawami zaburzeń klinicznych.
 • Rozwój i funkcjonowanie adolescentów z zespołem Aspergera.
 • Struktura funkcjonowania rodziny u młodzieży hospitalizowanej na oddziale psychiatrycznym.
 • Badanie stopnia rozwoju zachowania przystosowawczego młodzieży opóźnionej i niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.

Wybrane tematy prac magisterskich z roku akademickiego 2011/2012

 • Wydarzenia stresujące w historii życia kobiet a zaburzenia cyklu miesiączkowego.
 • Doświadczenie przywiązania z okresu dzieciństwa a samotne macierzyństwo.
 • Badanie psychologiczne małego dziecka dla celów sądowych.
 • Osoby niesłyszące - stereotypy i problemy psychologiczne.
 • Wzorce rodzinne a jakość życia małżeńskiego u młodych dorosłych.
 • Rozwój myślenia i rozwój moralny u dzieci niesłyszących.
 • Zachowania dewiacyjne a przejawy ADHD u młodzieży.
 • Cechy osobowości matek a postawy wobec dorosłych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostali pracownicy