dr Alicja Keplinger

Portret użytkownika a.keplinger
alicja.keplinger@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

2018/2019

 • Wykłady z przedmiotu obligatoryjnego na kierunku psychologia: 1) Psychologia ogólna - motywacja, 2) Etyka zawodu psychologa.
 •  Konwersatorium z przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych.
 • Studencki projekt badawczy.
 • Seminarium magisterskie
 • Wykład i warsztaty w ramach Podyplomowych Studiów Psychologia Zarządzania.

Informacje biograficzne

Wykształcenie

Stopnie naukowe:

 • 1995 Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. UAM w Poznaniu. Promotor prof. dr hab. Wojciech Poznaniak. Tytuł: Poczucie wstydu a indywidualny system znaczeń. Recenzenci: prof. dr hab. J. Trempała i prof. dr hab. M. Dymkowski.
 • 1986 Magister psychologii. Promotor: prof. dr hab. Marian Kulczycki. Style rozwiązywania problemów życiowych, na przykładzie badań wśród studentów.

Inne:

 • Planowanie kariery w biznesie. Cztery kroki. Dni Zawodu Psychologa – Kariera START! Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Psychologii w Biznesie. Wrocław 02.06.2018 – wykład.
 • 16th-20th June, 2018, Program ERASMUS+ MOBILITY FOR STAFF TEACHING, cykl wykładów w Czechach na Uniwersytecie Masaryka na Wydziale Pedagogicznym w Katedrze Psychologii w Brnie oraz w Newton College na Wydziale Zarządzania w Brnie (jt. najwyżej oceniany w ciągu ostatnich czterech lat prywatny Uniwersytet w Czechach). Alicja Keplinger prezentowała problematykę psychospołecznych aspektów zachowań organizacyjnych, ze szczególną uwagą na tworzenie narzędzi służących do badania zachowań produktywnych i wyniki badań poświęconych organizacyjnym zachowaniom obywatelskim oraz tematykę zachowań kontrproduktywnych, a zwłaszcza mobbingu i wypalenia zawodowego.
 • 27th June - 1st July, 2016, Staff Mobility for Training. Program ERASMUS+, School of Management. Keele University, Staffordshire, UK.
 • 2015 VI Konferencja „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości". Prelegenci: prof. Otto Kernberg prof. Frank Yeomans Instytutu Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell w Nowym Yorku (USA). Metoda ta posiada status terapii opartej na dowodach. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków, 12-13.09.2015.Uczestnicy konferencji otrzymali 15 punktów edukacyjnych.
 • 2015 V - Warsztaty terapii systemowej (25 godz.).  Podyplomowe Studia Psychoterapii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Trener prowadzący: Marcelina Ptak (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej).
 • 2015 III Pomaganie w kryzysach egzystencjalnych (16 godz.).Trener prowadzący: Ireneusz Kaczmarczyk - członek zespołu Ośrodka Pomocy i Edukacji INTRA w Warszawie, superwizor pracy grupowej. Organizator: s.dr Barbara Krasiczyńska. Gabinet Psychologiczny Duc in altum, Wrocław.
 • 2001-2002 Dwusemestralne Studia Podyplomowe: w zakresie prawa pracy i  prawa socjalnego. Uniwersytet Wrocławski.
 • 2000 Letnie Spotkanie Trenerów w Karłowie.(21-25.08.2000; 40 godz.). Koordynator metodyczny: Błażej Smykowski. Organizator: Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Poznań - Program AGROLINIA 2000.
 • 2000 Metody wspierania rozwoju obszarów wiejskich - przykład Irlandii. Wyjazd szkoleniowy do Irlandii (09-16.09.2000). Organizator: Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Poznań - Program AGROLINIA 2000.
 • 1999-2000 Analiza transakcyjna i jej zastosowania w edukacji dorosłych. Część I - listopad 1999, część II - marzec/kwiecień 2000, część III - sierpień 2000. (60 godz.). Prowadzący szkolenie: dr hab. Lidia Cierpiałkowska, UAM w Poznaniu. Organizator: Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Poznań: Program AGROLINIA 2000.
 • 1999 Formation developement - metoda wspierania rozwoju lokalnego poprzez działania edukacyjne. Wyjazd szkoleniowy do Francji (25.09.-02.10.1999). Organizator: Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Poznań - Program AGROLINIA 2000.
 • 1999 Letnie Spotkanie Trenerów w Karłowie.(18-29.08.1999; 60 godz.). Koordynatorzy metodyczni: Andrzej Matusiewicz, Błażej Smykowski,Piotr Wiliński. Organizator: Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Poznań - Program AGROLINIA 2000.
 • 1998 Metody wspierania liderów rozwoju lokalnego - przykład Francji. Wyjazd szkoleniowy do Francji (10-18.10.1998). Organizator: Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Poznań - Program AGROLINIA 2000.
 • 1998 Letnie Spotkanie Trenerów w Karłowie.(13-24.07.1998; 60 godz.). Koordynatorzy metodyczni: Grzegorz Ciemniak, Andrzej Matusiewicz. Organizator: Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, Poznań - Program AGROLINIA 2000.
 • 1989 - 1990  Podyplomowe Studium Socjoterapii (250 godz.). Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Wrocław, ul Dawida 1a.

Zajmowane stanowiska

 • 1986-1987 asystent stażysta, Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski
 • 1987-1996 asystent, Instytut Psychologii UWr.
 • 1997-do dziś adiunkt, Instytut Psychologii UWr.
 • 2008-2012 z-ca dyrektora IPs UWr ds. studiów niestacjonarnych i spraw ogólnych.

Członkostwo towarzystw naukowych

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji
 • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
 • Academic Conferences International, England.
 • Oddział Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Narodowe Forum Doradztwa Kariery”, wybór Członek zarządu z dnia 29.09.2011.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia o znaczeniu międzynarodowym i ogólnokrajowym

Z ostatnich lat - Zespołowe Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 13 listopada 2015 oraz z dnia 15 listopada roku: 2012, 2011 oraz 2010 za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w roku poprzedzającym nagrodę.

 

 


Badania naukowe

https://orcid.org/0000-0002-0509-8049

ResearcherID: N-9645-2016
Scopus Author ID: 56502316200

Tematyka badawcza

 • Pożądane i niepożądane zachowania organizacyjne.
 • Etyczny kontekst funkcjonowania społecznego użytkowników IS i IT (Informatycznych Systemów i Informacji Technologicznych).
 • Relacja lider i współpracownicy, np. rola percepcji wsparcia, poczucia sprawiedliwości, dzielenia się wiedzą.
 • Psychologiczne aspekty produktywności i zaangażowania w pracy.
 • Uwarunkowania i sposoby aktywizacji społecznej. Sukcesy i porażki.
 • Tożsamość młodych w zmieniającym się świecie.
 • Style radzenia sobie w codziennych sytuacjach - istota, funkcje, geneza.
 • Ewaluacja jakości kształcenia.

 

Konferencje międzynarodowe 2018-2010

 

Young IT Users in the context of the family relationship. Initial report. ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies: Innovation Capability for Socio-economic Development.  Organizers: University of Wrocław, Poland, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), The College of Management "Edukacja", Poland, University of Zielona Góra, Poland, Jagiellonian University, Poland and Polish Association of Analytical Psychology (PTPA), Poland, Hochschulefür Technik und Wirtschaft Dresden, Germany, and Hochschule Emned/Leer, Germany. Wrocław, 22-23.10.2018 - speech.

 

Leadership Competency and Quality of Life of IT Professionals in Transition Economies. /co-authors: Jolanta Kowal, University of Wroclaw, Alicja Keplinger, University of Wroclaw, Juho Mäkiö, Faculty of Engineering Hochschule Emden, Germany,  Magdalena Kapała, University of Wroclaw/ Americas Conference on Information Systems. The Associations for Information Systems (AIS). New Orleans, Louisiana, U.S.A. August 16th-18th, 2018 – speech.

 

Are IT professionals sensitive and happy leaders in Poland? /co-authors: Jolanta Kowal, University of Wrocław, Institute of Psychology, Poland; Alicja Keplinger, University of Wroclaw, Institute of Psychology, Poland; Magdalena Kapała, University of Wroclaw, Institute of Psychology, Poland; Juho Mäkiö, Faculty of Engineering Hochschule Emden/Leer, Germany; Maria Straś-Romanowska, University of Wroclaw, Institute of Psychology, Poland/ The 16th International Conference on Industrial Informatics (INDIN`2018), sponsored by Industrial Electronics Society (IES) of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Porto, Portugal, July 18th-20th, 2018 -  speech.

 

Leadership and Life Satisfaction among Polish IT Professionals. An Exploratory Study. /co-author Jolanta Kowal/. International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) 2017: Innovations for Human Development in Transition Economies. Organizers: University of Wroclaw, Poland, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Linkoping University, Sweden, The College of Management "Edukacja", Poland, University of Zielona Góra, Poland, Polish Association of Analytical Psychology (PTPA), Poland, Hochschule  für Technik und Wirtschaft Dresden, Germany. October 23th-24th, 2017, Wroclaw, Poland - speech.

 

Does Human Potentiality Affect IT Professionals’ Organizational Behavior? An Experimental Study in Poland and Germany. /co-authors: Jolanta Kowal, Alicja Keplinger, Juho Mäkiö, Ralph Sonntag, University of Wroclaw, Poland, University of Applied Sciences, Emden-Leer, Germany/. The 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on Systems Analysis and Design. Information Systems: Development, Research, Applications, Education. Organizers: 1)  AIS SIGSAND - Special Interest Group on Systems Analysis and Design of Association for Information Systems, 2) PLAIS - Polish Chapter of Association for Information Systems, 3) Department of Business Informatics, Faculty of Management of University of Gdansk. September 29th, 2016, Gdansk & Sopot – Poland - speech.

 

Gender and Organizational Citizenship Behavior of Information Technology Users in Poland and Germany. (co-authors: Jolanta Kowal, Juho Mäkiö). 22nd Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Organizer: the Association for Information Systems (AIS).San Diego, USA 11th-14th August 2016 – speech.

 

The Research of Organizational Behaviors in the Group of Supervisors and Subordinates - the Users of Information Technology in Poland. (co-author Jolanta Kowal). International Conference: Motivation and Social Perception 2016. Gdańsk 19th - 21st July 2016, University of Gdańsk, Jagiellonian University in Kraków, Poland – speech.

 

Gender, Human Potentiality and Organizational Behavior of Information Technology Users in Poland: An Exploratory Study. /co-author Jolanta Kowal/. Gender, Work and Organization. 9th Biennial International Interdisciplinary Conference 29th June-1st July 2016, Keele University, Staffordshire, UK - speech.

 

Organizational behavior and human potentiality in the comparative study on the example of Poland and Germany. Exploratory study. (współautorzy: Jolanta Kowal, University of Wrocław, Poland, Juho Mäkiö, Hochschule Emden/Leer, Germany, Raleeh Sonntag, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Germany). International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies.  Conference Theme: Socio-economic sciences and challenges of modern technology and planetary communication. Wrocław, Poland, 22-23 October 2015 - speech.

 

Cross-cultural adaptation of the organizational behavior test and a comparative study between transition and developed economies. (współautorka: Jolanta Kowal). The 14th European Congress of Psychology (ECP) under the auspices of the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA): Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life.  The University of Milano - Bicocca. Milan,  Italy, 7-10 July 2015 – speech.

 

A new perspective of building positive organizational behavior in transition economies on the example of Poland. Jolanta Kowal, Alicja Keplinger, Warsztaty Metodologiczne im. Stefana Mynarskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław,  25.05.2015 – speech.

 

Communication and Ethics Curricula Today at the Polish Universities. Fifth International Conference on ICT Management (CMEP2014): Social Communication in the Real and Virtual World, Wroclaw, Poland, November 25-27, 2014 - speech.

 

Job Satisfaction and Ethical Behaviors Premises of IT Users Insight from Poland. (Współautorki: dr Jolanta Kowal, Emilia Frątczak, Karolina Ławecka, Paulina Stokłosa). 7th Sigsand/Plais Eurosymposium on Systems Analysis and Design Information Systems: Development, Applications, Education. Gdańsk-Sopot 25 września 2014 - speech.

 

Organizational Citizenship Behaviour. The Polish students’ perspective. (współautorzy: Ewelina Krupowicz, Natalia Lech, Bartosz Hawro). Small Group Meeting. Co-organized by European Association of Work and Organizational and the University of Silesia, School of Management. Katowice: September 26-28, 2013.  Interactive session - a presentation.

 

Ethos behaviors in everyday life. (współautorzy: Ewelina Krupowicz, Natalia Lech, Bartosz Hawro). ICTM 2013. International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Wrocław: September 16-17, 2013. Co-organized by College of Management “Edukacja” and University of Wrocław. ICTM 2013 Conference Website: http://www.ictm2013.edukacja.wroc.pl- speech.

 

XI Międzynarodowa Szkoła Zimowa Psychologii (International Winter Psychological School 2011 – Saint Petersburg, Russia) organizowana przez Uniwersytet Peterburski , Rosja 30.01.2011 do 4.02.2011:

1.Prezentacja Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów w Instytucie Psychologii UWr (współautor dr Bogna Bartosz).

2. Referat i warsztat „ Wyjść poza schemat - czyli o  twórczym myśleniu i działaniu w Polskiej psychologii” (współautor dr Bogna Bartosz).

 

6th European Conference on Management Leadership and Governance. Academic Conferences International, England and The College of Management “Edukacja” and the Professional Development Center “Edukacja”, Wrocław, 28-29 October 2010, „Productivity, sex, and leadership - the psychological perspective” – speech.

 

 

Konferencje krajowe 2018-2010

 

Międzypokoleniowe interakcje w opowieściach rodzinnych. VII Konferencja Psychologii Narracyjnej: „Narracja i rozwój”. Organizator: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kazimierz Dolny, 27-29.09.2018 – referat.

 

Wstyd i organizacyjne zachowania obywatelskie wyzwaniem wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. XVI Konferencja Naukowa z cyklu Sukces w Zarządzaniu Kadrami pt.: Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Organizatorzy: Katedra Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 24-25.09.2018 – referat.

 

Percepcja relacji rodzinnych. Międzypokoleniowe podobieństwa i różnice. 27 Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: "Dziecko i dzieciństwo w biegu życia". Organizator: Uniwersytet Opolski w Opolu. Kamień Śląski, 14-16.06.2018 - referat.

 

Pojęcie duchowości miejsca pracy i organizacyjne zachowania obywatelskie. 50 LAT  INSTYTUTU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Konferencja Jubileuszowa  „Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość ”. Moszna, 24-26.09.2017– referat.

 

Proces ethos-typing a kształtowanie zachowań obywatelskich w kontekście relacji rodzinnych. VI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Organizator: Uniwersytet Szczeciński. Szczecin, 01-03.06.2017– referat.

 

Metodologiczne aspekty konstrukcji modelu wpływu potencjalności człowieka i zróżnicowań kulturowych na organizacyjne zachowania obywatelskie. Eksperyment pasywny w Polsce i w Niemczech.(współautorzy: Jolanta Kowal, Uniwersytet Wrocławski, Instytut .Psychologii, Juho Mäkiö, Hochschule Emden/Leer, Germany, Ralph Sonntag, University of Applied Sciences, Dresden, Germany, Organizatorzy:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (biuro: Wrocław) oraz współorganizatorzy: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej. VIII Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne. Wrocław, 26.04.2017 – referat.

 

Organizacyjne zachowania obywatelskie i dzielenia się wiedzą w perspektywie badań. XIII Konferencja Naukowa z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami pt.: Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Organizatorzy: Katedra Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współpracy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 18-19 września 2016 – referat.

 

Młodzi dorośli o rodzinnych zachowaniach obywatelskich. XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 16-18.06.2016 - referat.

 

Przywództwo w psychologicznej perspektywie studenckich zespołów projektowych. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Organizator: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. Sopot, 19-20 maja 2016 – referat.

 

Liderowanie to szczególna relacja z innymi. Konferencja zamykająca projekt „Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg”, (POKL.05.04.02-00-G24) organizowana przez Burmistrza Brzegu oraz Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Sielska Woda k/Brzegu, 31 maja 2015 – referat.

 

Etyczne aspekty zachowań w relacjach międzygeneracyjnych. (Współautorki: Emilia Frątczak, Karolina Ławecka). Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne”  organizowana  przez Społeczną Akademię Nauk, Wydział Zamiejscowy w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica oraz Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Krzyżowa, 14 maja 2015 - referat.

 

Informacje zwrotne w środowisku pracy a organizacyjne zachowania obywatelskie. Porównanie generacji X i Y. (Współautorki: Emilia Frątczak, Karolina Ławecka). IX Konferencja Psychologii Ekonomicznej organizowana przez Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym im. Prof. B. Synaka oraz Akademickim Stowarzyszeniem Psychologii Ekonomicznej, Gdańsk, 8-9 maja 2015 - referat.

 

Czy transformacyjne przywództwo spełnia oczekiwania pracowników? (Współautorka: dr Bogna Bartosz) XII Konferencja Naukowa Sukces w Zarządzaniu Kadrami: Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Podejścia, metody, narzędzia. Wrocław, 22-23 września 2014 - wykład plenarny.

 

Zachowania etosowe w kontekście pracy zawodowej. (Współautorki: Emilia Frątczak, Karolina Ławecka, Paulina Stokłosa). XII Konferencja Naukowa Sukces w Zarządzaniu Kadrami: Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Podejścia, metody, narzędzia. Wrocław, 22-23 września 2014 - referat.

 

Relacje rodzinne a rozwój zachowań etosowych. (Współautorki: Emilia Frątczak, Karolina Ławecka, Paulina Stokłosa). XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Zmiany rozwojowe w biegu życia. Konteksty i perspektywy - organizowana przez UMCS w Lublinie, Lublin, 28-30 maja 2014 - referat.

 

Satysfakcja z wynagrodzenia a zachowania w pracy. (Współautorki: Emilia Frątczak, Karolina Ławecka, Paulina Stokłosa). VIII Konferencja Psychologii Ekonomicznej organizowana przez Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej i SWPS, Wrocław, 9-10 maja 2014 - referat.

 

Style wychowania a produktywność. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rodzina - praca" pt. "Mnogość ról - mnogość sfer" organizowana przez Uniwersytet Łódzki, Łódź, 15-16 listopada 2013 - referat.

 

Badanie płci psychologicznej i jakość życia w grupie kobiet z doświadczeniem mastektomii. Wnioski dla rehabilitacji. XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Wspomaganie rozwoju człowieka:  z perspektywy teorii i praktyki w Zielona Góra, 28-30 maja 2012 - referat.

 

Zapotrzebowanie na elastyczne zarządzanie w administracji publicznej - doniesienie z badań.  (Współautorzy: B. Bartosz, M. Piwowarczyk).  Konferencja Naukowa Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wrocław, 8 –10 października 2012 - referat.

 

Zmiany w funkcjonowaniu urzędu administracji publicznej – z perspektywy pracowników. (Współautorzy: B. Bartosz, M. Piwowarczyk).  Konferencja Naukowa Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wrocław, 8 – 10 październik 2012 – referat.

 

Rynek pracy: zawód czy kompetencje? Konferencja Naukowo-Metodyczna organizowana przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Wrocław, 18.10.2012 - dyskusja panelowa.

 

Konferencja Naukowa „Rola całożyciowego doradztwa kariery w rozwoju regionu i Polski.” Wrocław, 29.09.2011r.  Dolnośląski  Wojewódzki  Urząd  Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu w partnerstwie z Instytutem Psychologii UWr,  „Szanse i zagrożenia wynikające ze stosowania ilościowych i jakościowych narzędzi w poradnictwie zawodowym” - referat.

 

Seminarium w ramach Projektu Twoja Wiedza Twoja Firma „Zarzuć sieci współpracy” - Wrocław, 02.12.2011, Program operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Umowa:  TWTF: POKL.08.02.01-02-008/11-00, „Współpraca nauki z biznesem w świetle najnowszej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.” (współautor dr Bogna Bartosz) – referat.

 

Konferencja Naukowa „Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie”, Kazimierz Dolny, 19-21 maja 2010 r. Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Percepcja produktywności w życiu codziennym” – referat.

 

X Konferencja Naukowa „Sukces w zarządzaniu – Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy”, Trzebieszowice, 26-28 września 2010 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Instytut Psychologii UWr. we Wrocławiu, „Potoczna wiedza na temat zachowań produktywnych i nieproduktywnych w biznesie produktywnych” – referat.

 

Konferencja Naukowa „Poradnictwo zawodowe – wielowymiarowość obszarów działań doradczych”, Ziębice, 08-09 października 2010 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Ziębicach. „Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery zawodowej” – referat.

 

Warsztaty w ramach „Partnerstwa Odry” Dychów, 17 - 18 listopada 2010 r., Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. „Szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego mieszkańców regionu gmin Gubin i Brody” – referat.


Seminarium magisterskie

2018/2019

Problematyka badawcza:

 • Dylematy młodych dorosłych w życiu codziennym.
 • Młodzi na rynku pracy – uwarunkowania osobowe i środowiskowe wyborów życiowych, dopasowania zawodowego i powodzenia życiowego.
 • Pożądane i niepożądane zachowania społeczne i organizacyjne - ich uwarunkowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Relacja lider i współpracownicy, np. rola percepcji wsparcia, poczucia sprawiedliwości we wzajemnej relacji, funkcja dzielenia się wiedzą, kierowanie sobą i przewodzenie innym, percepcja sprawiedliwości i zachowania obywatelskie pracowników.
 • Problematyka transmisji międzypokoleniowej postaw dziadków, rodziców i dorosłych dzieci wobec wybranych aspektów życia, takich np. jak: dbanie o zdrowie, sposób spędzania wolnego czasu, zachowanie równowagi między pracą a rodziną, zakładanie rodziny, symboliczna rola pieniądza, użytkowanie IT.
 • Style radzenia sobie w codziennych sytuacjach - istota, funkcje, geneza.

Harmonogram pracy:

I semestr – ustalenie tematu i zarysu pracy, analiza literatury przedmiotu, przygotowanie  konspektu pracy, wstępne opracowanie modelu badań.

II semestr -  opracowanie modelu badań, narzędzi badawczych, wstępne przygotowanie części teoretycznej.

III semestr – opis części metodologicznej, przeprowadzenie badań i opracowanie raportu z badań oraz przeprowadzenia analizy materiałów empirycznych, dopracowanie części teoretycznej.

IV semestr – przygotowanie i oddanie promotorowi całości pracy.