dr Jarosław Klebaniuk

Portret użytkownika j.klebaniuk
jaroslaw.klebaniuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:

czwartek, 15.00-16.00, p. 38c,

piątek, 16.15-17.15, p. 38c (do 24 listopada 2019)

środa, 15.00-16.00, p. 38c (od 25 listopada 2019)

My office hours in Winter semester of 2019/2020:

Thursday, 15.00-16.00, room 38c.

Friday, 16.15-17.15, room 38c (until the 24th November 2019)

Wednesday, 15.00-16.00, room 38c (from the 25th November 2019)

 

Zajęcia prowadzone w semestrze zimiowym roku akademickiego 2019/2020:

- Siła woli w badaniach psychologicznych i technikach samodoskonalenia - zajęcia fakultatywne - II rok psychologii dziennej i II rok psychologii wieczorowej,

- Relacje międzygrupowe (II połowa semestru) - zajęcia fakultatywne - II rok psychologii dziennej

- Projekt studencki badawczy - III rok psychologii dziennej i wieczorowej

- Seminarium magisterskie -  V rok psychologii wieczorowej

- Willpower in psychological research and self-improvement techniques - workshop - Erasmus students


Informacje biograficzne

Zainteresowania naukowe: uwarunkowania postaw wobec nierówności społecznych; psychologia relacji międzygrupowych; rola emocji moralnych w kształtowaniu postaw.

Zainteresowania pozanaukowe: literatura piękna, teatr, koty.

 


Badania naukowe

Badanie uwarunkowań i konsekwencji poglądów i orientacji politycznych, w tym orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu. 


Seminarium magisterskie

W latach 2018-2020 pracę magisterską pod moim kierunkiem można pisać w którymś z następujących obszarów tematycznych:

1. orientacje społeczne i poglądy polityczne – ich uwarunkowania i konsekwencje,

2. kontekstowe, w tym językowe uwarunkowania postaw społecznych i politycznych,

3. relacje międzygrupowe i ich wyznaczniki,

4. emocje, kody i fundamenty moralne,

5. siła woli i samodoskonalenie.

Zapraszam studentów zainteresowanych psychologią społeczną i polityczną (obszary 1 – 4) oraz/lub specyficznym obszarem stosowanej psychologii osobowości (obszar 5).

Praca magisterska powinna mieć charakter empiryczny, a prowadzone badania – charakter ilościowy.

W pierwszym semestrze celem seminarium jest wprowadzenie w proponowaną tematykę, rozbudzenie ciekawości poznawczej, ukierunkowanie poszukiwań, sformułowanie tematu i zaplanowanie pracy nad jego realizacją. Seminaria co najmniej do połowy semestru będą miały formę grupową. W drugiej jego połowie będą mogły odbywać się w podgrupach.

W kolejnych semestrach przeważać będzie praca indywidualna, a komunikacja między magistrantem i promotorem – przebiegać dwoma kanałami: w godzinach seminarium i mailowo. Co najmniej raz w semestrze odbywać się też będą spotkania całej grupy seminaryjnej w celu podzielenia się doświadczeniami i uzyskania informacji od promotora.

Celem seminarium jest pomoc magistrantom w znalezieniu ciekawego problemu badawczego, jego merytorycznej i empirycznej eksploracji. Ostatecznym efektem uczestnictwa w seminarium będzie napisanie przez magistranta wartościowej pracy i jej terminowa obrona.

Pozostali pracownicy