dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr

Portret użytkownika k.lachowicz-tabaczek
kinga.lachowicz-tabaczek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 131

Pokój: 38b
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

Kierownik - Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Wykład kursowy z Psychologii Emocji, na kierunku Psychologia

Seminarium magisterskie dla IV-tego i V-tego roku Psychologii


Badania naukowe

Tematyka prowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat badań:

1)badania nad weryfikacją własnej koncepcji zakładającej, iż samoocena stanowi monitor zasobów emocjonalnych i energetycznych jednostki

2)badania nad wpływem samooceny narodowej na zachowania wobec członków własnej grupy narodowościowej – badania o charakterze panelowym, sondażowym oraz eksperymentalnym

3)badania nad polską adaptacją kwestionariusza do badania globalnej samooceny Morrisa Rosenberga

4)badania nad źródłami i konsekwencjami prywatnych koncepcji cech

5)badania nad potocznymi koncepcjami charakteru narodowego i ich wpływu na powstawanie i redukcję stereotypów i uprzedzeń 


Seminarium magisterskie

Tematyka badań prowadzonych w ramach seminarium magisterskiego

1) Samoocena globalna i poczucie własnej wartości - jakie są źródła samooceny, jak samoocena wpływa na funkcjonowanie zadaniowe i relacje z innymi ludźmi, czy można podwyższać samoocenę, 

2) Doświadczenia autentyczności Ja - w jakich sytuacjach ludzie czują się autentycznie, a w jakich czują się nieautentycznie; wpływ doświadczenia autentyczności Ja na odczuwane emocje, jakość życia i motywację do rozwoju,    

3) Narcyzm i jego odmiany - przejawy różnych typów narcyzmu w życiu społecznym, reakcje osób narcystycznych na odrzucenie; narcyzm wśród kadry kierowniczej.

 

 

Pozostali pracownicy