dr Małgorzata Włodarczyk

Portret użytkownika m.wlodarczyk
malgorzata.wlodarczyk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Semestr zimowy 2018/2019

LOGII KLINICZNEJ I ZDROWIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Psychologia zdrowia w praktyce

Psychologia zaburzeń odżywiania

Psychopatologia dzieci i młodzieży - zajęcia terenowe


Informacje biograficzne

Stypendia i granty

2007/2008    Stypendium Naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2012 Stypendium unijne w ramach programu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni

2012 Grant wewnętrzny przyznany na realizację badań pt. Podmiotowe uwarunkowania poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym

2013 Stypendium unijne w ramach programu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni

Najważniejsze Szkolenia

2015  Nieśmiałość, lęk społeczny i fobie u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia. Szkolenie zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu,

2015 Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż. – stymulacja i  formy terapii. Szkolenie zorganizowane przez „Promyk Słońca”.

2014  Warsztat superwizyjny dla instruktorów programu Golden Five. Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

2013 Trening umiejętności wychowawczych i profilaktycznych. Golden Five. Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

2012   Szkolenie pt. Dziecko i świat za pan bratJak skutecznie prowadzić dziecko z ADHD u psychologa. Warsztat na temat ADHD dla pedagogów i psychologów zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

2011  Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi na temat problemu handlu dziećmi, ryzykownych zachowań seksualnych i komercyjnego wykorzystywania seksualnego organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje w Warszawie.

2010 Szkolenie pt. Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego - praca z dzieckiem, praca z rodzicem organizowany przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

2009   Szkolenie pt. Praca z dzieckiem z ADHD we Wrocławiu.

2009 Szkolenie pt. Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej organizowany przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

2005-2006   Kurs Stażowy w Zakresie Pomocy Psychologicznej organizowane przez Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu. 

2004– 2005 Roczne szkolenie pt. Psychoterapia i poradnictwo organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.

Działalność dodatkowa

2012–2014   Uczestnictwo w projekcie Network Sunrise – Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu realizowanym przez: Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Centrum Badań EIT+sp zo.o., Gminę Wrocław, Zetkama SA oraz Codeteam współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012  Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie i odporność psychiczna”, Kraków 22-23.10.2012r.

2012  Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Psychiatria i Sztuka-Światy Równoległe”, Kraków 18-19 maj 2012r., referat pt. Pisanie terapeutyczne jako forma pracy nad Ja cielesnym u kobiet w okresie menopauzy.

2012   Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo – Naukowej pt. Problemy diagnostyki psychologicznej: wybrane metody badań. I Konferencja Naukowo – zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Lublinie oraz Instytut Psychologii KUL.

2011  Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Przemoc w rodzinie. Konferencja zorganizowana przez Federację na rzecz Reintegracji Społecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie.

2011   Udział w V Kongresie dla Psychologów i Pedagogów w Warszawie pt. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem konkretnych metod organizowany przez m.in. Głos Pedagogiczny.

2011   Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Inteligencja niższa niż przeciętna – problemy i wyzwania, organizowanej przez Uniwersytet Gdański.

2011   Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zdrowie w cyklu życia człowieka”, Łódź, 20-22 maj 2011r.,referat pt.: Ja cielesne a percepcja objawów menopauzy.

Poza pracą naukowo - dydaktyczną w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zajmuje się również diagnozą dzieci i młodzieży uwzględniając kryteria diagnostyczne DSM-V oraz System Taksonometryczny. W swoje pracy zawodowej diagnozuję m.in. zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD, zaburzenia lękowe i depresyjne, niepełnosprawność intelektualną każdego stopnia, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), a w przypadku małych dzieci za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej obniżony rozwój psychomotoryczny.


Badania naukowe

Zachowania związane z kompulsywnym jedzeniem

Predyktor doświadczania objawów menopauzy

Uwarunkowania jakości zdrowia kobiet w okresie menopauzy

Pozostali pracownicy